Условия за ползване уебсайта на Панда

1.1 Сайтът www.panda-bg.com е собственост и се администрира от фирма "Панда III" ООД.

Дизайнът на сайта на електронния магазин, както и всички права върху него са собственост на "Панда III" ООД.

Всички публикувани на сайта търговски марки, лога, дизайни, обекти с авторски права, ноу-хау, изображения, както и всякакви други обекти на интелектуална и индустриалната собственост, регистрирани или не, са собственост на "Панда III" ООД и/или на търговски партньори /производители на изделията.

Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложените на сайта текстове, изображения, лога, дизайн, информация от каквото и да е естество изцяло или на части от тях.

Използването по какъвто и да било начин на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост без изричното съгласие на титуляра на правата представлява нарушение на неговите права и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство и ЗАПСП.

Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от Панда III ООД не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, както да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен обем информация, предназначена само за лично ползване и само при условие, че не се увреждат законните права на интелектуална собственост.

Копирането или възпроизвеждането на информация в случаите по-горе би могло да се прави само с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта www.panda-bg.com.

На сайта на електронен магазин "Панда" могат да бъдат разположени рекламни банери с вградени линкове, прехвърлящи към Интернет страници на производители и търговски парньори. "Панда" не носи каквато и да е отговорност за предлаганите по този начин стоки/услуги, тяхното съдържание, качество, характеристики и безопасност, както и за условията, при които потребителите могат да ги закупят указани там.

1.2 Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване услугите на електронен магазин "Панда" чрез регистрирането си като Абонат на сайта.

1.3. Фирма "Панда III" ООД си запазва правото да прави едностранно изменение в условията за ползване услугите на електронния магазин.

1.4. При извършване на промяна в Общите условия, "Панда III" ООД  довежда това до знанието на Абоната чрез публикация в сайта на електронния магазин и/или чрез изпращане на e-mail до посочения от Абоната e-mail адрес за кореспонденция, като предоставя достатъчен срок за запознаването му с направените промени.

1.5. Абонатът има право в посочения от "Панда III" ООД срок да потвърди съгласието си с направените промени или да ги отхвърли.

В случай, че Абонатът ги отхвърли в срок от 3 дни от регистриране на отхвърлянето се прекратява регистрацията на Абоната и достъпа му до ползване услугите на сайта.

За потребителя:

2.1 Всеки потребител, желаещ да поръча и закупи стока/услуга от електронен магазин "Панда" е длъжен да се регистрира в сайта и да стане негов абонат.
Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на сайта електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите на електронния магазин.

2.2 При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от регистрация на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия.

*Лице под 14г. има право да разглежда базата на електронния магазин, но не и да прави заявки. Същите се извършват от родителя/настойника по реда, установен в настоящите Общи условия.

2.3 Декларирането на съгласие на абоната с Общите условия за ползване услугите на електронния магазин представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез маркиране на "Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта" и бутона "Регистрация" в края на договора Абоната изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва.

2.4 Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от "Панда III" ООД информация и да ги актуализира в случай на промяна . Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.

2.5 Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.

2.6 Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от електронен магазин "Панда" чрез упълномощен за това представител.

2.7 В регистрацията си Потребителя трябва да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

2.8 При заявяване на поръчки да заплаща цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки.

2.9 Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта.

2.10 Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

За продавача:

3.1 "Панда III" ООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация.
В случай на установяване на такава, "Панда III" ООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от електронния магазин.

3.2 "Панда III" ООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица собствено потребителско име и парола за достъп до базата на електронния магазин.

3.3 "Панда III" ООД се задължава да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни.

3.4 Продавачът е длъжен да достави в указания срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са с доказан произход и с преотстъпени на фирма  "Панда III" ООД от производителите права за препродажба.

3.5 Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

3.6 Прекратяването на регистрацията и произтичащи от нея договорни отношения с Абоната може да бъде направено при следните случаи:

а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната
в) в предвидените в Общите условия случаи
г) при преустановяване дейността на "Панда III" ООД

Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка.
В случаите на прилагане на посочените по-горе обстоятелства се закрива профила на Абоната, информацията, споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на електронния магазин.

Ние се стараем да предложим максимална информация за предлаганите от нас продукти.

Продуктите  публикувани за продажба в уебсайтът са с доказан произход и с преотстъпени на фирма  "Панда III" ООД от производителите права за препродажба.

Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки.

Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.

Ние очакваме Вашите запитвания за специфични детайли, характеристики и въпроси относно приложение на нашите изделия.

Можете да направите това като се свържете с нас на телефон 0700 18 880 /на цената на един градски разговор/ или чрез e-mail: eshop [at] panda-bg.com в рамките на работно време:

09:00-18:30ч - понеделник до петък
09:00-14:00ч - събота

Поради наличието на голяма гама от изделия е възможно допускане от Нас на  администативни грешки относно представянето на даден продукт. С ползването на връзката "Забелязана грешка?" Вие можете да сигнализирате за пропуск или неточност в данните на продукта.

"Панда III" ООД благодари предварително за Вашите мнения и съвети в представянето на продуктовата ни гама.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

"Панда III" ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

"Панда III" ООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на друг език, когато:
а) съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) самата стока е носител на информация на друг език (примери: софтуер, драйвер, UPS, сензор, кримпване и тн).

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

"Панда III" ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цените и услугите,  както и всякакви характеристики на стоките вследствие на наложени от доставчика /производителя/ промени.

Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Информацията за някои публикувани продукти е възможно да не е актуализирана. Потребителите във всички случаи ще бъдат уведомени при направена поръчка съдържаща такива продукти и преди доставката им.

Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Моля, да ни извините предварително за това.

"Панда III" ООД не носи отговорност за възможни цветови разлики в закупените продукти, дължащи се на специфичните настройки в екраните на потребителите.

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст.
При необходимост от уточнения от Ваша страна възможността да поставите препратка във ВАШИЯ САЙТ към страница от НАШИЯ САЙТ това предварително се уточнява с нас.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате www.panda-bg.com автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от www.panda-bg.com.

Препратки (линкове) към уебсайтове на трети страни и лица

www.panda-bg.com може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни.

Препратките към тези сайтове в www.panda-bg.com не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за Ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове.

Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете www.panda-bg.com.

Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове.

Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи).

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като "Панда III" ООД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Моля запомнете, че когато използвате линк, за да преминете от сайта на "Панда III" ООД към друг уеб сайт, Политиката за защита на личните данни на сайта на "Панда III" ООД  вече няма да е в сила. Ние Ви приканваме да прочетете правилата и политиките на сайтовете, които посещавате, за да разберете добре техните процедури за събиране, използване и разкриване на лична информация.

"Панда III" ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уеб сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях.

Цялото съдържание на този САЙТ се предоставя "такова, каквото е", Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация.

При никакви обстоятелства "Панда III" ООД неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТА препраща.

Това включва вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието.

В случаите, не упоменати тук отговорностите на "Панда III" ООД се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на РБ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да предпазва, защитава и пази името на  "Панда III" ООД нейните длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от друго лице, имащо достъп до www.panda-bg.com.

Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на "Панда III" ООД и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите и услугите на "Панда III" ООД.

Ако имате нужда от съвет или допълнителни инструкции във връзка с нашите продукти и услуги, можете да се свържете директно с нас.

Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност.

"Панда III" ООД не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.

"Панда III" ООД и обозначенията на продуктите в сайта са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на техни съответни притежатели.

0700 18 880
fax: 056/ 800-067